Reklamace

Úvodem

Reklamační řád popisuje postup zákazníka a společnosti likepark s.r.o.(provozovatele tohoto e-shopu, dále výrobce a prodejce zboží značky SWAGME® v kamenných prodejnách) za předpokladu, že vznikl na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží. Značka SWAGME® je zaměřena na výrobu limitovaných kolekcí zboží, které se vyrábí v malých počtech a dle přání zákazníků. Z těchto důvodů může i přes maximální snahu dodržet 100% kvalitu dojít nechtěnému úniku zboží, jež oněch 100% nesplňuje. Za to se omlouváme, nicméně abychom to mohli napravit, je třeba se řídit níže uvedenými pravidly.

Reklamační řád

Článek I

Prevence
 • Odst.1: Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.
 • Odst.2: Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu, nevhodnou péči o výrobek.
 • Odst.3: Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná, nevhodná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost.
 •  

Článek II

Základní podmínky reklamace
 • Odst.1: Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
 •  
 • Odst.2: Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodného konstrukčního řešení.
 •  
 • Odst.3: Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nevhodného zásahu.
 •  
 • Odst.4: Uplatní-li zákazník právo z vady prodaného zboží řádným způsobem, bude reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (pokud se společnost likepark s.r.o. nedohodne se zákazníkem na delší době). O způsobu vyřízení reklamace rozhodne vedoucí prodejny nebo jiný kompetentní pracovník.
 •  
 • Odst.5: Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní a zároveň v hygienicky přijatelném stavu (neznečištěné, suché a hygienicky nezávadné). Společnost likepark s.r.o. je oprávněna nepřevzít k reklamačnímu řízení zboží, které je v hygienicky nepřijatelném stavu (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).
 •  

Článek III

Místo a způsob uplatnění reklamace
 • Odst.1: Zákazník může uplatnit reklamaci zasláním poštou na provozovnu likepark s.r.o. Lidická 510, 664 53 Újezd u Brna. Nákup reklamovaného zboží na e-shopu SWAGME® prokazuje zákazník nejlépe nákupním dokladem. Bez doložení nákupního dokladu bude zahájeno reklamační řízení jen pokud zákazník jiným věrohodným způsobem doloží resp. prokáže, že reklamované zboží zakoupil  na e-shopu SWAGME® (např. výpis z bankovního účtu při použití platební karty, faktůra, čestné prohlášení apod.).
 •  
 • Odst.2: Po obdržení reklamovaného zboží provozovnou bude zákazník vyrozuměn telefonicky, nebo písemnou formou na jím uvedenou e-mailovou.
 •  

Článek IV

Lhůty pro uplatnění reklamace
 • Odst.1: Právo z vady (reklamace) musí být uplatněno v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady a znehodnocení zboží nebo znemožnit objektivní posouzení skutečných příčin současného stavu zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace.
 •  
 • Odst.2: Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Záruční doba je obecná administrativní lhůta, která nemá žádnou přímou souvislost s obvyklou životností konkrétního výrobku.
 •  

Článek V

Odstranitelné vady
 • Odst.1: Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.
 •  
 • Odst.2: V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Vady musí být odstraněny bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
 •  
 • Odst.3: Není-li to vzhledem k povaze vady možné, může zákazník požadovat výměnu zboží (na přání zákazníka lze vyměnit i za jné zboží z nabídky prodejen SWAGME® - pokud byl nákup realizován v prodejně SWAGME®, nebo z nabídky e-shopu SWAGME®, pokud byl nákup realizován tam). Pokud není výměna zboží možná, může zákazník od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží.
 •  

Článek VI

Neodstranitelné vady
 • Odst.1: Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.
 •  
 • Odst.2: Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo:
 • požadovat výměnu zboží za nové bezvadné (na přání zákazníka lze vyměnit za jakékoliv zboží z nabídky prodejen SWAGME®, pokud zboží zakoupil tam, nebo z nabídky e-shopu SWAGME®, pokud bylo zboží nakoupeno v e-shopu, a nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • Odst.3: V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží (např. vady estetické) a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.
 •  

Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

                                      NÁROK NA PROPLACENÍ POŠTOVNÉHO

Náklady na dopravu zboží platí obchodník, a to tedy v případě, že je reklamace oprávněná. Prodejce je povinen nahradit nejnižší nutně vynaložené náklady.

​                                                   ODBORNÝ POSUDEK

V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace (§ 19 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb.). Dále reklamovaný předmět přejde do rukou kvalifikovaného pracovníka, který produkt odborně prozkoumá a vypracuje odborný posudek. V případě, že by byla reklamace neuznána a spotřebitel s rozhodnutím nesouhlasí, musí prokázat prodejci např. znaleckým posudkem , že za vadu odpovídá. Tento posudek může spotřebitel použít jako podklad pro případný soudní spor.

V případě oprávněné reklamace se budeme snažit ze všech sil Vám vyjít vstříc.
POSTUP REKLAMACE ZBOŽÍ

   

 

   

     Zboží bylo nakoupeno v Eshopu SWAGME®

1. Zboží v čistém, suchém a hygienicky přijatelném stavu zabalíte a zašlete na adresu provozovny SWAGME® likepark s.r.o. Lidická 510, 664 53 Újezd u Brna . Ke zboží přibalíte vyplněný reklamační protokol a doklad o zakoupení zboží.

Formulář Reklamační protokol ( ke stažení zde).

2. Po obdržení zboží Vám na uvedenou e-mailovou adresu zašleme potvrzení o převzetí zboží a zahájení reklamačního řízení s vyznačeným způsobem řešení.

3. Nejpozději do 30 dnů bude Vaše reklamace vyřízena.

 

Kategorie

Vyber si oblečení, nahrej logo a je to!

Potřebuješ poradit?

Grafika a výroba
info(zavinac)swagme.cz

Obchodní oddělení:
info(zavinac)swagme.cz

Staň se naším fanouškem na FB